Ga verder naar Netlog

nog seconden

Gedragscode

Om iedereen plezier te laten beleven aan de Netlog website (hierna ook 'Netlog' of 'Website' genoemd), moet je je minstens aan enkele regels houden. Volgende daden zijn verboden en kunnen vervolgd worden:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie (gevangenisstraffen) Op Netlog is bijvoorbeeld het volgende verboden: racistische uitlatingen , homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of vreemdelingen beledigen.
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortediensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard.
  Het is dus verboden om pornografische of overdreven erotische foto's te uploaden of overdreven erotische teksten te plaatsen. Ook uitnodigen tot seksuele activiteiten is niet toegelaten (zowel publiek als via privéberichten). Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.
 • Laster, eerroof, stalking, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op Netlog verboden.

  Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op de Website te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, aanstootgevend, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is.

  Het is eveneens verboden om de Website te gebruiken voor puur politieke, religieuze of commerciële doeleinden. Verwijzingen naar politieke partijen en het plaatsen van vlaggen zal dan ook bestraft worden indien er duidelijk politieke of opruiende bedoelingen achter schuilgaan. Discussies over politieke/religieuze standpunten kunnen wel, zolang deze niet ontaarden.
 • Schending van de intellectuele eigendommen
  Je mag op Netlog alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Je bent zelf verantwoordelijk om deze rechten te bekomen. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Massive Media hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Massive Media kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden.
 • Storen van de openbare orde op de Website houdt in dat onder meer spamming, stemmenronseling, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via private of publieke berichten of uitingen, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden. Vertoon dus geen gedrag dat ongepast of schadelijk is voor de andere gebruikers of voor Massive Media Match.
 • Hacken of poging tot hacken van Netlog of van de account van een Netlog gebruiker is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je riskeert een gevangenisstraf of zware boete.

Behalve voor wat de overtredingen zoals laster en eerroof betreft, dewelke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde, kan Massive Media Match zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. Massive Media Match is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.

Klachten?

Misbruik kan gemeld worden bij:

Massive Media Match
E. Braunplein 18
B-9000 Gent
België
Fax: +32 2 400 43 20
abuse-nl@netlog.com

Je kan in veel gevallen ook de automatische functie gebruiken om misbruik te melden!
Massive Media Match werkt in alle gevallen nauw samen met: